Volgende stap in woningbouwproject Ruinerwold

10 maanden geleden gepubliceerd

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Wolden heeft groen licht gegeven voor het voorontwerpbestemmingsplan van een nieuw woningbouwproject in Ruinerwold, gelegen aan de Kerkweg-zuid. Deze beslissing volgt op een breed gedragen behoefte aan nieuwe woningen in de regio, met name voor starters en ouderen.

Locatie en achtergrond

Het nieuwe woningbouwproject bevindt zich aan de oostzijde van de Kerkweg, grenzend aan bestaand woon- en bedrijfsgebied in het noorden en westen. Voorafgaand aan de planvorming organiseerde initiatiefnemer Dumas in januari een inloopbijeenkomst, waaruit bleek dat er vooral behoefte is aan starters- en levensloopbestendige woningen in Ruinerwold. Er waren meer dan 300 geïnteresseerden aanwezig en veel inwoners gaven aan graag in hun eigen dorp te willen blijven wonen.

Woningtypes en planning

Het plan voorziet in de bouw van maximaal 128 woningen, waaronder starters-/rijenwoningen, levensloopbestendige woningen en (sociale) huurappartementen. Daarnaast zijn er ook plannen voor vrijstaande woningen en twee-onder-een-kapwoningen. De realisatie van dit woningaanbod sluit aan bij de dringende behoefte aan woningen in Ruinerwold, zoals benoemd in de gemeentelijke woonvisie.

Echter, voordat de bouw kan beginnen, moet er nog een bestemmingsplanprocedure worden doorlopen. Met de goedkeuring van het college kan nu de eerste stap in deze procedure worden gezet: het voorontwerpbestemmingsplan zal ter inzage worden gelegd voor vooroverleg en inspraak. Voor meer informatie over dit proces verwijst de gemeente naar de officiële gemeentepublicaties. De bouw van dit project zal in fasen worden uitgevoerd.